Jesus... "The way, the truth and the LIFE"

Tę część mojego bloga  poświęcam uwielbieniu Boga przez zdjęcia.
I dedicate this part of Sweet art to honor God through the pictures.

Umieszczam tu to, co mnie zachwyciło,
There I place pictures with things that delight me with beauty

co pokazuje Jego moc,
that show His power

Jego chwałę,
His glory

Jego dzieła.
His works.

Niech Jezusowi i TYLKO JEZUSOWI będzie chwała!!
May Jesus, ONLY JESUS be glorified!


***

"Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz 
i że nań zwracasz uwagę,
 że go nawiedzasz każdego poranku 
i każdej chwili go doświadczasz?"
Ks. Joba 7:17-18

"What is man that You make so much of him,
that You give him so much attention,
that You examine him every morning and test him every moment?"
Job 7:17-18


****


"Twój jest dzień i twoja jest noc,
Tyś ustanowił światło i słońce.
Tyś ustalił wszystkie granice ziemi;
Tyś ukształtował lato i zimę."
(PSALM 74:16-17)

"The day is Yours, the night also is Yours;
 You have prepared the light and the sun.
You have set all the borders of the earth;
 You have made summer and winter. "

(PSALM 74:16-17)"On bowiem jest tym, który kształtuje
góry i stwarza wiatr,
i objawia człowiekowi swoje
zamysły;
On stwarza zorzę poranną i mrok
i kroczy po wyżynach ziemi:
a imię Jego Pan, Bóg Zastępów."
(KSIĘGA AMOSA 4:13)
"For behold,
      He who forms mountains,
      And creates the wind,
      Who declares to man what his[c] thought is,
      And makes the morning darkness,
      Who treads the high places of the earth—
      The LORD God of hosts is His name."

(Amos 4:13)


"Oto Bóg jest wzniosly, a tylko my
tego nie możemy poznać;
liczba Jego lat jest niezbadana.
On wyciąga kropelki z morza
i te rozlewają się w oparach deszczu,
Którym ociekają chmury
i który spada na mnóstwo ludzi.
Kto może zrozumieć, jak się
układają obłoki,
grzmoty w Jego namiocie?
Oto On roztacza wokoło Siebie mgłę
i okrywa głębiny morskie.
Tak przez nie sądzi ludy,
daje też pokarm w obfitosci.
W Swoich dłoniach kryje błyskawicę
i każe jej trafić w cel.
Obwieszcza go Jego grzmot,
gdy w gniewie występuje przeciwko
niegodziwości."

(Joba 36: 26-33) 


“ Behold, God is great, and we do not know Him;
      Nor can the number of His years be discovered.

For He draws up drops of water,
      Which distill as rain from the mist,

Which the clouds drop down
      And pour abundantly on man
.

Indeed, can anyone understand the spreading of clouds,
      The thunder from His canopy?

Look, He scatters His light upon it,
      And covers the depths of the sea.

For by these He judges the peoples;
      He gives food in abundance.

He covers His hands with lightning,
      And commands it to strike.

His thunder declares it,
      The cattle also, concerning the rising storm."

(Job 36:26-33)

...Jezus jest drogą, niech będzie mu chwała!
Jezus jest prawdą, niech będzie mu chwała!
Jezus jest życiem, niech będzie mu chwała!
Jezus żyje!


... Jesus is the way, praise the Lord!
Jesus is the truth, praise the Lord!
Jesus is the life, praise the Lord!
Jesus lives!


***

"Spójrzcie na ptaki niebieski,
że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien,
a Ojciec wasz niebieski żywi je;
czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?"
(Mat. 6, 26)

"Look at the birds of the air,
for they neither sow nor reap nor gather into barns;
yet your heavenly Father feeds them.
Are you not of more value than they?"
(Matthew 6:26)***

The Sea

"W Jego ręku są głębokości ziemi
I Jego są szczyty gór,
Jego jest morze i On je uczynił,
I suchy ląd ręce Jego ukształtowały.
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!"
(Ps. 95, 4-6)


"In His hand are the deep places of the earth;
         The heights of the hills are His also.
The sea is His, for He made it;         
And His hands formed the dry land.
Oh come, let us worship and bow down;
         Let us kneel before the LORD our Maker."

(Psalm 95:4-6)

***